เรามีบริการม้วนโลหะด้วยเครื่อง CNC จากอิตาลีอันทันสมัยเที่ยงตรง รองรับงานขนาดหนาสุด 25มม. ยาวสุด 2,500มม.

Visitors: 97,716